Dom Człowiek Partnerstwo przypieczętowane wekslem

Partnerstwo przypieczętowane wekslem

9 minut czytane
0
0
2,735
weksel

W relacjach biznesowych zdarza się, że jedna ze stron z jakichś powodów nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych na rzecz drugiej. Taka sytuacja może zdarzyć się również we franczyzie, jeśli biorca licencji przestanie uiszczać opłaty franczyzowe na rzecz dawcy licencji. Dlatego wielu franczyzodawców wykorzystuje weksle, by móc odzyskiwać wpływy z opłat.

Weksel to jedna z najstarszych form zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym. Pierwsze wzmianki o wekslach w polskim prawie pojawiły się jeszcze w XVIII wieku, a regulacje stosowane dzisiaj pochodzą jeszcze sprzed II wojny światowej (ustawa z 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe). W ich myśl weksel to papier wartościowy. Osoba posiadająca do niego prawo może domagać się, by dłużnik zapłacił jej kwotę określoną w wekslu. W przypadku odmowy może natomiast dochodzić roszczeń na drodze sądowej, a potem egzekucyjnej.

W obrocie są dwa rodzaje weksli -własne oraz trasowane. W przypadku tych pierwszych zobowiązana do zapłaty jest osoba podpisująca dokument. Weksel trasowany natomiast zobowiązuje do zapłaty trasata, czyli osobę inną niż podpisująca. Niezależnie od rodzaju weksel powinien spełniać kilka warunków formalnych, poczynając od tego, że należy go sporządzić w formie pisemnej. Przede wszystkim dokument musi zawierać samą nazwę „weksel” – i to w języku, w którym go wystawiono. Powinny w nim też zostać określone miejsce i termin płatności, a także nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana. Weksel musi oczywiście zawierać bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej kwoty i zostać podpisany przez wystawcę weksla. Nie można też zapomnieć o umieszczeniu w nim daty oraz miejsca wystawienia. Weksel trasowany musi dodatkowo zawierać nazwisko osoby, która ma zapłacić, czyli trasata. Jego podpis na wekslu też jest niezbędny.

W treści weksla nie ma natomiast słowa o powodach, dla których został on sporządzony. Jeśli wierzyciel zechce dochodzić swoich roszczeń, to wystarczy sam fakt, że posiada weksel. Sąd, w którym go przedłoży, nie będzie pytał, dlaczego wystawiono dokumenty i czy rzeczywiście dana kwota wierzycielowi się należy.

Może zdarzyć się, że jako wystawcy weksla ostatecznie będziemy musieli wypłacić oznaczoną kwotę zupełnie innej osobie niż ta, która wystawiła weksel. Stanie się tak, gdy prawa z weksli zostaną przeniesione za pomocą tzw. indosu, czyli pisemnego oświadczenia na wekslu. Dlatego w przypadku zaciągania kredytów konsumenckich dłużnicy dopisują klauzulę: „nie na zlecenie”, która oznacza, że takiego weksla zbyć przez indos nie można.

weksel
weksel

Weksel zyskał sobie sporą popularność jako dość prosta i tania metoda zabezpieczania pożyczek. Bywa wykorzystywanych w przypadku roszczeń o naprawienie szkody lub o zwrot udzielonego kredytu, ale przede wszystkim do zabezpieczenia wierzytelności. Taką funkcję pełni również w relacjach fran-czyzowych. Przy podpisywaniu umowy franczyzodawca prosi biorcę licencji o wystawienie weksla in blanco. Jego specyfika polega na tym, że osoba, której interesy ma on zabezpieczać (w tym

przypadku franczyzodawca), samodzielnie wpisuje kwotę, na którą opiewa zabezpieczona wierzytelność. Jest to tzw. suma wekslowa, która jest wcześniej ustalona i określona w deklaracji bądź porozumieniu wekslowym. Dla dłużnika znacznie bezpieczniejsza jest ta druga forma, bo deklaracja wekslowa to dokument sporządzany jednostronnie. Jeśli na wekslu podpisze się ktokolwiek poza wystawcą, to będzie on uważany za poręczyciela i odpowiada za zobowiązanie tak samo jak wystawca weksla.

Trzy lata od daty płatności – po upływie takiego czasu przedawnią się roszczenia z weksla przeciwko dłużnikowi głównemu (czyli wystawcy i poręczycielowi). Bieg terminu przedawnienia może jednak zostać przerwany. Dzieje się tak za każdym razem, gdy dochodzi do czynności sądowych związanych z wekslem. Okres przedawnienia zacznie biec na nowo dopiero wtedy, gdy postępowanie zostanie zakończone.

Wydanie nakazu zapłaty na podstawie weksla nie wymaga rozprawy sądowej – następuje w tzw. postępowaniu nakazowym. Wystarczy, że posiadacz weksla wypełni go i złoży w sądzie, a ten wyda stosowne orzeczenie. Jeśli dłużnik nie zgodzi się na zapłatę sumy wekslowej, to będzie miał prawo się odwoływać. W tym celu może np. wykazać, że weksel in blanco został wypełniony niezgodnie z porozumieniem wekslowym.

Przez część franczyzobiorców weksel jako forma zabezpieczenia jest traktowany z pewną dozą nieufności. Niepokoją się, że franczyzodawca może w każdej chwili wypełnić dokument i zażądać zapłaty. Nie są to jednak uzasadnione obawy, a weksel z powodzeniem zabezpiecza wiele obowiązujących umów franczyzowych.

– Weksel z dobrze napisanym porozumieniem wekslowym i bez możliwości jego dalszego indosowania jest dobrym instrumentem zabezpieczenia i nie należy się go obawiać – mówi Michał Skubiszewski, prawnik, PROFIT system.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Człowiek

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jak wybrać wiarygodną firmę oferującą wypożyczenie sprzętu budowlanego: kluczowe czynniki do rozważenia.

W obliczu realizacji projektu budowlanego, niezależnie od tego, czy jest to romantyczny do…